Historie Uddrag fra protokollen   1980 - 1989 1980: 17.1.80 Det nye anlæg er nu installeret og skal nu indkøres. Generalforsamling d. 25.3.80       På valg K. E. Frederiksen og Henning Hvam. K. E. ønskede ikke genvalg og i hans sted blev valgt Niels Højris. Henning Hvam blev genvalgt. 1981: Best. møde d. 11.3.81 Det viser sig at strømforbruget til det nye anlæg er 1/3 mere end på det gamle. Der rettes henvendelse til Danfoss om problemet. Vandafgiften forbliver uændret. Pladsen ved vandværket trænger til vedligeholdelse med planering og ny grus. Generalforsamling d. 27.3.81        Der er tilsluttet i alt 118 forbrugere. Alfred Møgelbjerg og Jørn Pedersen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Jens Ole Jensen og Chr. Løvig Pedersen. Best. møde 6.4.81 Konstituering: Formand blev Chr. Løvig Pedersen og Henning Hvam fortsætter som kasserer.   1982: Generalforsamling d. 29.3.82          Der er tilsluttet 120 forbrugere. Det blev vedtaget at tilslutte sig kommunens vandforsyningsregulativ. Det vedtoges at opsætte hegn omkring vandværket. På valg Jørgen Sørensen, genvalg.   1983: Best. møde 21.3.83 Vandafgiften forbliver uforandret. Kassereren får lønforhøjelse på 500 kr. til nu 2.000 kr. årlig. Generalforsamling d. 29.3.83            Der er uændret tilsluttet 120 forbrugere. Vandforbrug 27.636 m3 Alle valg var genvalg. 1984: Generalforsamling d. 28.3.84 På valg var Jens Ole Jensen, der er fraflyttet. Valgt blev Vagner Nygaard. Vandforbrug 32.000 m3. Vandafgiften blev hævet med ca. 10%. Der er blevet købt 2 nye pumper. 1985: Best. møde 7.3.85 Den største af de 2 boringer er næsten tilstoppet af okker til trods for at den var renset for kun 1 år siden. Det besluttedes at sænke pumperne samt rense for okker. Generalforsamling d.  11.4.85                                                         På valg Jørgen Sørensen, der blev genvalgt. 1986: Generalforsamling d.  5.3.86                                                     Der er tilsluttet 127 forbrugere. Vandafgift uændret. På valg Niels Højris og Henning Hvam. Der var genvalg. 1987:   Generalforsamling d.  16.3.87                           Der er tilsluttet 136 forbrugere. Vandafgiften forhøjes med ca. 10%. Tilslutningsafgiften fastsættes til kr. 5.000 På valg var Chr. Løvig og Vagner Nygaard. De ønskede ikke genvalg. Valgt blev Preben Poulsen og Benny Rolighed. Best. møde 23.3.87 Konstituering. Som formand valgtes Preben Poulsen og kasserer Henning Hvam.   1988: Generalforsamling d.  16.3.88                                                   I beretningen fremgik det at der har været meget fenol i vandet i Bjergby. I reserveboringen i Herrup var der målt 1,2 ug mod tilladt 0,5 ug. Kommunen vil ikke godtage vandprøven. På valg var Jørgen Sørensen, som ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev Folmer Østergaard. Best. møde d. 6.4.88 Det blev besluttet at tilslutte sig den kommunale vandforsynings regulativ. Man besluttede at lave et møde med kommunens forsynings udvalg for at få taget en ny prøve fra den lille boring, som kommune havde lukket p gr. a for højt fenolindhold. 5.5.88 Møde med forsyningsudvalget, og de har besluttet at foretage en ny prøve i lille boring. Best. møde 6.6.88 Prøven viste ikke tegn på fenol, men nitratindholdet var steget til 70 mg/l., hvor grænseværdien er 50 mg/l. Embedslægen har påbudt os kun at bruge lille boring i nødsituationer og kun samtidig med at den store boring kører samtidig. Der blev besluttet at tage kontakt til Gerda Nielsen, Bakkevej for evt. at købe hendes grusvandsboring og 1 tdr. land jord. Hendes boring kan give 70 m3 i timen, så den vil være stor nok i mange år. Best. møde 3.8.88 Der blev udfyldt ansøgningsblanketter om indvinding af 100.000 m3 vand om året, da man aldrig tidligere har haft en tilladelse. Det blev besluttet at købe grund og boring af Gerda Nielsen for kr. 50.000 + omk. Best. møde 7.9.88 Der blev vedtaget at få lavet en ledningsføring for fremtidig vandforsyning til Kokborg-området. Der indkaldes til orienteringsmøde med beboere fra Kokborgvej. Vedr. tilslutningsafgift blev det besluttet at bruge samme priser som fra Sevel Vandværk, hvilket er 17.000 + moms for hus og 22.000 + moms for landbrug. 28.9.88 Møde med beboerne fra Kokborgvej i Herrup forsamlingshus. Der var mødt 12 beboeres samt vi havde inviteret Søren Bak fra Vinderup Kommune. 11.11.88 Der blev skrevet betinget skøde for køb af jord af Gerda Nielsen. Boringen på grunden er oprindelig brugt til Korshøj og Knudsens grusværk til grusvaskning. Den er prøvepumpet til 70 m3 i timen og vandprøver viser at vandet er af fineste kvalitet. Best. møde 23.11.88 Der er tilmeldt 4 husstande og 6 landbrug på Kokborgvej til ny vandledning. Gravearbejdet blev tilbudt billigst af Johs. Ø Mortensen, Handbjerg og rørarbejdet af Henning Hvam. Arbejdet forventes igangsat december måned 1989: Best. møde 11.1.89 Der blev sat tryk på ledningen til Kokborg d. 6.1.89. Da det kniber med at økonomien hænger sammen med de tilsluttende husstande blev det besluttet at søge kommunen om et 10-årig rentefri lån på kr. 60.000. Det blev besluttet at få landinspektør Henning Kjeldbjerg til at tinglyse hovedledningen, så de berørte lodsejere kan få udbetalt erstatning for opgravning af deres jord. Erstatningen er kr. 6,65 på lb. meter. Best. møde 2.3.89 Det blev vedtaget at udarbejde forslag om opstilling af vandmåler hos forbrugerne. Tilslutningsafgiften for henholdsvis huse og landbrug skulle fastsættes i forholdet 3:5. Foruden tilslutningsafgiften skal forbrugere i landområde betale anlægsomkostninger, der afhænger af afstand til vandværk. Der blev vedtaget at opsættes nye trykfiltre samt fuldautomatisk skylning på filtrene, så de kan passe næsten sig selv. Pris i alt ca. 90.000. Generalforsamling d.  20.3.89                                                             I beretningen blev det nævnt, at vandværket har fået godkendelse til at indvinde 125.000 m3 vand pr. år I årets løb er der tilslutte 11 nye forbrugere fra Kokborg. Der blev fremlagt forslag om montering af vandmålere, hvor der var indlæg både for og imod. Ved afstemning var der 11 stemmer for og 11 stemmer imod. 2 var blanke. Forslaget var hermed forkastet. Henning Hvam og Niels Højris var på valg. Niels Højris ønskede ikke genvalg. Valgt blev Henning Hvam og Sv. E. Sørensen. Best. møde d. 27.4.89 Den nye trykfilter er blevet leveret, det viste sig at den fyldte for meget til at kunne være i bygningen. Det blev besluttet at bygge 13 m2 til for at få den nødvendige plads. Arbejdet skal udføres af Murer Knud Kjeldbjerg, Vinderup og Tømrer Jens Bådsgaard, Herrup. Best. møde 30.8.89 Der blev drøftet evt. mulighed for at levere vand til Bjergby-området og hvad det ville koste. Ud fra Erfaringerne fra Kokborg fandt man frem til, at mindst 20 husstande skal med for at det kan lade sig gøre til samme pris som Kokborg. 31.8.89 Møde i Herrup skole mellem beboere fra Bjergby og bestyrelsen. Der var afstemning om man ville have vand fra Herrup eller Haderup. Af de 43 fremmødte var der 38 stemmer for Herrup og 5 for Haderup. Derpå blev der fra bestyrelsens side forlangt bindende tilmelding fra mindst 20 husstande for at ville levere vand til området. 14.10.89 Der blev holdt åbent hus på vandværket i anledning af 70 års jubilæum. Ca. 75 var mødt op for at se og fortalt hvordan værket fungerer. Der blev serveret pølser, øl og vand til alles tilfredshed. 27.11.89 Arbejdet med at forsyne Bjergby og Viftrup med vand er gået i gang. For gravearbejdet står Knud Kjeldbjerg, Vinderup og rørarbejdet Henning Hvam, Herrup. Arbejdet omfatter 6250 m hovedledning og 440 m. stikledning. Prisen bliver ca. 525.000 i alt. 30 husstande á 17.000 og 2 landbrug á 29.000 blev tilsluttet. Den 18.1.90 var der tryk på den sidste del af hovedledningen og arbejdet var afsluttet til alles tilfredshed.     Lidt om Interessentskabet  Herrup vandværk