Vandværket Vandværket har pr. 1.1.2019 tilsluttet 245 forbrugere. Ledningsnettet består af ca. 28.000 m. hovedledning + stikledninger Der bliver årligt udpumpet ca. 65.000 m3 vand til forbrugerne. Vandværket har opdelt forsyningsområdet i 4 strenge, så i tilfælde af rørarbejde (ledningsbrud) kan der lukkes for pågældende ledning uden at andre forbrugere berøres. Ligeledes er der på hver streng monteret stophaner, så der kan afbrydes delvis. Ikke alle husstande har egen stophane ved skel, hvilket kan medføre, at der ved ledningsarbejde skal lukkes for flere husstande. Ledningsnettet er i 2011 blevet registreret digitalt. Alle stophaner og ledningsplaceringer er opmålt med GPS. Dog er nogle af de gamle ledningsplaceringer placeret skønsmæssigt, da vandværket ikke har papirkort over placeringerne. Ved arbejde med ledningsnettet vil kortet blive justeret. Kortet kan ses på hjemmesiden http://herrup.vandforsyning.net eller KLIK HER  Alle husstande har monteret vandmåler. I 2009 har vandværket udskiftet alle vandmålere, der var over 8 år gamle. I 2007 fik Sevel vandværk og Herrup vandværk en forbindelsesledning, hvilket medfører en større forsyningssikkerhed. Ved evt. nedbrud på et vandværk er det derfor muligt at levere vand til hinanden, dog kun som en nødforsyning da rørdimensionerne ikke er optimale og kan derfor komme til at virke som en flaskehals. I 2016 blev forbindelsen udvidet så det er muligt at forsyne alle uden problemer. Selvaflæsningkort bliver udsendt hvert år i november måned. Det er vigtigt at vandværket har alle tal til brug for årsopgørelsen primo december. Tallet bliver endvidere brugt af Vestforsyning A/S til brug for beregning af vandafledningsafgiften. Det er forbundet med gebyr at aflevere selvaflæsningen for sent. Se takstblad.   Lidt info omkrig vandværket og dens drift.