Historie Uddrag fra protokollen   1950 - 1979 1951:   Generalforsamling 31.10.51    Det besluttedes at der skulle afholdes generalforsamling 1 gang årlig. Til formand valgtes Morten Nielsen 1952: Der afholdtes møde, hvori vedtoges at der skulle være 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 er formand. Bestyrelsen består af  Niels Højris, Jens Kr. Jensen og Morten Nielsen. 1957: Generalforsamling d. 7.6.57.     Til bestyrelsen valgtes Niels Nielsen, Peder Rolighed og Niels Højris. Der blev lagt vandledning ned til Vilhelm Nielsens hus. For at blive koblet på ledningen skal der betales 150 kr. + indskud 300 kr.   1959: Generalforsamling d. 13.4.59.     Til bestyrelsen valgtes Carl Vittrup. Herefter består bestyrelsen af Carl Vittrup, Robert Frederiksen og Niels Nielsen. 1968: Generalforsamling d. 6.2.68. Bestyrelsen består af: Robert Olsen, valgt for 1 år Christian Sørensen og Niels Lodahl, valgt for 2 år Egon Nyborg og Carl Nygaard, valgt for 3 år. Formand blev Carl Nygaard og kasserer Christian Sørensen Sognerådet blev påbudt af brandvæsenet at opføre en vandbeholder på 50.000 l i brandslukningsøjemed. Vandværket blev kontaktet for i fællesskab at bygge en sådan, som tillige skulle være reservebeholdning. Brønden under smedjen ville sikkert blive kasseret af sundhedsvæsenet og at der sikkert skulle søges om vandvindingsret, (som ikke kan fås uden at der er en brønd med egen matr. nr.) blev det pålagt bestyrelsen at orientere sig om hvorledes værket kan udbygges, så det opfylder alle krav som stilles udefra samt skaffe beboerne i Herrup godt vand. Best. møde 16.5.68. Der er købt grund på 1700 m2 til ny vandværk af Fru. Kirstine Bæk Rasmussen. Købesum 5.000 kr. + handelsomkostningerne. Boring er udført af brøndborer Poul Christensen, Højslev. Vandanalyse viser, at et iltningsanlæg er tilstrækkelig til rensning af vandet. Best. møde 14.6.68 Brøndborer Christensen var til stede og det blev vedtaget at han skulle stå for projektet om vandbeholder og iltningsanlæg. Pris budget til ca. 30- 40.000 kr. Smed Robert Frederiksen ville gerne have 7-8 m af arealet til at bygge maskinhal på. Betingelsen var at bygningen ikke må skæmme eller forurene grunden. 12.8.68 Landvæsenskommissionen har afholdt syn og afsagt kendelse over vandværksgrunden og givet vandvindingsret, dog med forbehold, da man ville have vished over at kloakeringen var udført rigtig. Opførelse af rentvandsbeholder og pumpehus er overdraget til murermester H. Jacobsen, Højslev, Pris 23.944 kr. Planering, ralbelægning og hegn ordnes af vandværket. 1969: Best. møde 27.2.69. Beboerne i den nordlige bydel var inviteret med og hvor mange der vil med på vandledningen vil blive afgjort den kommende uge. Vandværket kan nu taget i brug og beregning over udgiftsfordeling skal nu udregnes, så der kan afholdes stiftende generalforsamling. Da der ikke foreligger noget skriftligt, hverken om interessenter eller deres rettigheder og forpligtelse, skal alle der er tilsluttet vandværket underskrive og nye vedtægter skal forelægges til vedtagelse på stiftende generalforsamling om ca. 14 dage. Best. møde 6.3.69 Der har meldt sig 8 nye interessenter til vandværket som der skal lægges ledning ud til i løbet af foråret. Bestyrelsen prøvede at udregne, hvordan vandafgiften skal pålignes forbrugerne og vil forelægge forslag derom på generalforsamlingen den. 20. marts. Generalforsamling d. 20.3.69.               Udgiften til ny vandværk blev i alt på kr. 46.850 + moms. Der blev optaget kassekredit på kr. 45.000 Årlig driftsomkostning blev budgetteret til at være mellem 10.000 - 11.000 kr. Årlig vandafgift blev foreslået til kr. 125, 165 og 200 alt efter familiestørrelse + ekstra for skole og ejendomme. Der er for tiden 61 forbrugere tilmeldt vandværket. Robert Olsen var på valg og blev genvalgt. 1970: Generalforsamling d. 23.3.70                      På valg Christian Sørensen og Niels Lodahl, som blev genvalgt. Restgæld på kassekredit kr. 35.843 Korshøj og Knudsen fik lagt en ledning til grusværket. 1971: Best. møde 25.2.71 Takster for vandafgift fastsættes. Det vedtoges at anlægge en vandledning fra Søvejen langs Kirkevænget til Tophøjvej. Generalforsamling d. 11.3.71             Karl Nygaard og Egon Nyborg var på valg. De blev genvalgt. Best. møde 23.9.71 Der er foretaget nye tilslutninger på Kirkevænget. Vandafgift for kommende halvår fastsættes uændret. Der var klaget over at vandet var gult. Ved kontrol på værket konstateredes at der næsten ingen råiltningsmateriale var i beholderen. Det menes at det er fortæret af kulsyreindholdet i vandet. 1972: Generalforsamling d. 21.3.72.            På valg Robert Olsen. Ønsker ikke genvalg. Valgt blev Alfred Møgelbjerg. Niels Lodahl er fraflyttet byen og i hans sted blev valgt Svenning Olesen. Som suppleant valgtes Karl E. Frederiksen. Gælden på kassekredit nedbragt med 5.000 kr. 1973: Best. møde d. 12.3.73 Løn til Svenning Olesen for pasning af værket fastsættes til kr. 1.000 årlig. Vinderup kommune vil have os med i fælles vandværk, hvilket ikke har vores interesse. Vandprøver viser for stort nitratindhold. Der skal føres en ny ledning til Fuglebakken. Generalforsamling 16.3.73.              Vandværket er nu omtrent gældfri. Christian Sørensen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Niels Jørgensen. Suppl. K. E. Frederiksen. Best. møde 27.9.73 Der blev vedtaget at føre en ny ledning fra vandværket til Kirkevænget over tømrerværkstedets og Bernhard Pedersens grund. (Søvejen 8 og Kirkevænget 17) Alle på Kirkevænget er nu tilsluttet på nær en enkelt husstand. Best. møde 30.11.73 P. gr. a. formanden Carl Nygaard’s dødsfald blev Niels Jørgensen ny formand. Suppleanten Karl Evald Frederiksen er indtrådt i bestyrelsen. Der blev drøftet ny udvidelse af værket med ny boring og filteranlæg. Pris ca. 60.000 kr. Der søges om lån i Sevel Sparekasse på kr. 65.000 kr. 1974: Best. møde 15.1.74 Tilslutningsafgiften på de nye grunde på Fuglebakken fastsattes til kr. 2500 + moms. Det blev aftalt med kommunen at de opkræver beløbet sammen med grundsalget. Generalforsamling d. 27.3.74.          Vandværket er nu blevet udvidet. Der er kommet 8 nye medlemmer, nu er der i alt 84 tilslutninger. På valg var Svenning Olesen, Karl Evald Frederiksen og Egon Nyborg. Svenning og Karl Evald blev genvalgt. I stedet for Egon Nyborg blev Morten Flæng valgt. Suppl. blev Jørgen Pedersen. Best. møde 16.5.74 Bestyrelsen indkaldt for at drøfte det store vandforbrug til havevanding. Det blev vedtaget at rationere vandet. Det blev drøftet mulighederne for at købe jord til ny boring. 2.7.74 Der er købt jord af Else Christensen, dog betinget af der er råvand nok og at kvaliteten er OK. 3.9.74 Prøveboring på den nye stykke jord. Best. møde 17.9.74 Prøveboringen var skuffende. Den kan kun give 3m3 vand i timen, hvilket er alt for lidt. Best. møde 15.10.74 Det blev besluttet at foretage dybere boring på egen grund og droppe købe af en del af Else Christensens grund. Der skulle være muligt at finde vand i en dybde af 60-70 m. Pris ca. 22.000. November 74 Der er foretaget ny boring på vandværkets egen grund og den gav en god vandmængde i 46 m. dybde. 1975: Best. møde 15.1.75 Ny boring drøftedes og det vil koste ca. 30.000 at få den koblet på eksisterende vandværk. Sparekassen kontaktes for optagelse af nyt lån. Best. møde 27.2.75 På grund af de nye udvidelser er økonomien lidt stram, og da grundsalget på de nye udstykninger (Fuglebakken) går lidt træg blev det besluttet at hæve vandafgiften med ca. 25%. Generalforsamling d. 13.3.75.   Der er nu 86 forbrugere tilsluttet vandværket. Alfred Møgelbjerg var på valg og blev genvalgt. Jørgen Pedersen blev suppleant. Formanden forblev Niels Jørgensen Best. møde 11.9.75 Morten Flæng er trådt ud af bestyrelsen (fraflyttet byen) og i hans sted er indtrådt Jørgen Pedersen Der drøftedes ny ledning til Benny Roligheds udstykning (Vinkelvej). Man forventer at der bliver tilsluttet 6 nye forbrugere i løbet af efteråret. 1976: Generalforsamling d. 11.3.76.           Niels Jørgensen var på valg og blev genvalgt. Suppleant blev Jens Ole Jensen. Best. møde 21.4.76 Der besluttedes at forny en del af eksisterende vandledning. Endvidere at indkøbe en ny og større kompressor, da den nuværende er for lille og ikke kan holde til at køre så meget. Best. møde 16.9.76 Omlægninger og vedligeholdelse af ledningsnet beløb sig til kr. 20.000 Best. møde 13.11.76 Folmer Østergaard (Herrupvej 4) forespørger om muligheden for at komme med på vandledningen og i givet fald om prisen. 1977: Generalforsamling d. 10.3.77   Der er nu 100 forbrugere tilsluttet vandværket. På valg var Karl Evald Frederiksen og Svenning Olsen. Svenning ønskede ikke genvalg. Karl Evald blev genvalgt og Henning Hvam. Svenning Olsen blev valgt som revisor samt at han fortsætter med at tilse værket. Løn uændret. Formand og kasserers løn blev fastsat til 1.500 kr. årlig. Vandafgift uændret. 1978: Generalforsamling d. 13.2.78           Der er nu 104 forbrugere tilsluttet vandværket. Alle valg var genvalg. 1979: Generalforsamling d. 21.3.79     På valg var Niels Jørgensen og i hans sted valgtes Jørgen Sørensen, Kirkevænget. Formand blev Jørn Pedersen og Kasserer Henning Hvam Best. møde 6.9.79 Trykbeholderen på værket er rustet op og det blev besluttet at erstatte trykbeholderen med et hydroforanlæg; så er trykbeholderen unødvendig. 12.9.79  Der er nu nedlagt vandledning til de sidste 9 grunde på fuglebakken.     Lidt om Interessentskabet  Herrup vandværk